BENU PLUS PROGRAM LOJALNOSTI
OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I PRAVILA PROGRAMA

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

1. PODACI O RUKOVAOCU

1.1 Apotekarska ustanova BENU Beograd, Bore Stankovića Makiš broj 2, MB:17571206 ( u daljem tekstu:BENU) je pokretač programa lojalnosti „Benu Plus” i izdavač kartice lojalnosti (u daljem tekstu: kartica) za sve korisnike koji pristupe našem programu.

1.2 Apotekarska ustanova je u isto vreme i Rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) - u daljem tekstu: zakon.

1.3 Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Miloš Krstić, dpo@benu.rs

2. SVRHA OBRADE

2.1 Svrha obrade ličnih podataka je članstvo u programu lojalnosti „ Benu Plus”, sakupljanje i korišćenje bodova u programu lojalnosti, kreiranje personalizovanih ponuda i obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima (videti tačku 3.2)

3. OSNOV OBRADE, VRSTA LIČNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO, ROK OBRADE

3.1 Vaše podatke o ličnosti obrađujemo (1) na osnovu Vašeg pristanka (saglasnosti) (2) na osnovu zaključenja Ugovora sa Vama u cilju realizacije programa lojalnosti koji podrazumeva sakupljanje i korišćenje bodova.

3.2 Korisnik registracijom u program lojalnosti daje saglasnost BENU da u svojstvu Rukovaoca ličnim podacima, prikuplja i obrađuje sledeće podatke: lične podatke navedene u pristupnici (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresu, datum rođenja, pol), podatke o transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti programa Benu Plus.

U okviru progama lojalnosti vršimo profilisanje Vaše istorije kupovine u cilju kreiranja i davanja pogodnosti, na koji način se ostvaruje svrha programa lojalnosti. Treba imati u vidu da i pored kreiranja pogodnosti u zavisnosti od Vaše istorije kupovine ne vršimo slanje marketinskih poruka bez Vaše izričite saglasnosti U slučaju da niste dali saglasnost za primanje marketinških poruka, o dodatnim pogodnostima koje ostvarujete kao član programa lojanosti, dobićete informacije u apoteci.

Saglasnost za obradu podataka možete dati u svrhu dobijanja personalizovanih ponuda i drugih marketinških obaveštenja o našim uslugama i proizvodima putem SMS-a, VIBER-a, mail-a i drugih elektronskih servisa.

3.3 Vaše podatke obrađujemo dok traje vaše članstvo u programu lojalnosti.Nakon prestanka članstva vaše podatke ćemo arhivirati i čuvati 5 godina od dana prestanka u cilju eventualnog ostvarivanja pravnog interesa u tom periodu, nakon isteka kog roka će vaši podaci biti obrisani.

4. VAŠA PRAVA

4.1 Korisnik u svakom trenutku može opozvati saglasnost u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima i dobijanja personalizovanih ponuda, u kom slučaju se podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na članstvo u programu "Benu Plus". Opoziv ima dejstvo na radnje obrade od trenutka opoziva saglasnosti.

4.2 Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje. BENU je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe

4.3 Korisnik ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup, ispravku/dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka. Takođe, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama ovog zakona.

4.4 U svakom trenutku možete istupiti iz programa lojalnosti. Istupanjem iz programa lojlanosti vaša kartica će biti poništena i nećete više moći da koristite benefite programa.

4.5 Istupanje iz programa, opoziv datih saglasnosti, ispravku/dopunu ili brisanje vaših podataka možete izvršiti u BENU apotekama, ili putem e-maila: info@benuplus.rs

4.6 Za podnošenje prigovora kao i za dodatna pojašnjenja u vezi Vaših ličnih podataka, možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti putem e-maila: dpo@benu.rs ili poštom na adresu AU BENU direkcija, Bore Stankovića 2, Beograd-Makiš sa napomenom “Obrada ličnih podataka”.

5. PRENOŠENJE PODATAKA

Lični podaci će biti iznošeni u Češku Republiku, Cortex, spol. S.r.o,adresa: U Elektry 974/1c, 198 00 Praha 9, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa zakonskim propisima, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje pruža program "Benu Plus". BENU se obavezuje da će sve lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti nijednoj drugoj kompaniji osim sa partnerima koji su nam neophodni kako bismo mogli da ostvarimo na najbolji način funkcionisanje naše programa lojalnosti (kompanije stručne za slanja marketinških ponuda i dr.). Sa svim tim kompanijama kao Obrađivačima zaključićemo Ugovore o obradi podataka o u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

6. OPŠTI USLOVI I PRAVILA PROGRAMA

6.1. Korisnik kartice može postati svaka osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja ima minimum 16 godina.

6.2. Korisnici su odgovorni za tačnost i istinitost svih navedenih podataka prilikom registracije. Podaci korisnika navedeni u registracionoj formi koriste se za informisanje korisnika o različitim akcijama programa „ Benu Plus“ i to samo onih korisnika koji su naveli da žele da primaju te informacije, kao i za kreiranje posebnih ponuda na osnovu demografskih kriterijuma. Lični podaci o korisnicima kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

6.3. Kartica „Benu Plus“ nije prenosiva i može je koristiti isključivo Korisnik koji je pristupio programu lojalnosti.

6.4. Način registracije korisnika, vrednost, sakupljanje i korišćenje bodova, kao i ograničenja možete dobiti i BENU apotekama.

6.5 Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili direktno u BENU apoteci otkaže korišćenje kartice, uz povrat kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice. Otkazivanjem kartice Korisnik ne može više koristiti istu ni za skupljanje bodova ni za korišćenje već skupljenih.

6.6 BENU zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet nosioca kartice „Benu Plus“.

6.7 BENU može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika. BENU je dužan da korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku.

6.8 BENU zadržava pravo da u svakom trenutku promeni pravila programa. Sve promene pravila programa se javno objavljuju na internet stranici i na istaknutom mestu u apoteci, a počinju da se primenjuju danom objave. Ako korisnik upotrebljava karticu i nakon početka primene tako objavljenih promena, podrazumeva se da je sa njima saglasan.

6.9 BENU zadržava pravo da u svakom trenutku ukine program lojalnosti. U slučaju da dođe do ukidanja programa lojalnosti „Benu Plus“, korisnici imaju rok od 30 dana da iskoriste sakupljene bodove, o čemu će biti pravovremeno obavešteni.

6.10 U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi u najbližoj apoteci ili na info@benu.rs nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba.

BENU će imaocu kartice koji je na način opisan ovim članom prijavio gubitak ili krađu Loyalty kartice obezbediti novu karticu najkasnije u roku od 20 dana nakon dobijene prijave, uz prenos svih benefita sa stare na novu karticu.

U slučaju da je Benu Plus kartica otuđena imaocu, BENU ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

6.12 Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje kartice „BENU Loyalti“ biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.

6.13 Benefite programa “Benu Plus” nije moguće kombinovati sa benefitima drugih programa dostupnih u BENU Apotekama.

6.14 Prilikom rezervacije putem BENU internet prodavnice (www.shop.benu.rs) sa opcijom “Preuzmi i plati u apoteci”, korišćenje Benu Plus kartice lojalnosti nije moguće.

7. KAKO PRISTUPITI PROGRAMU

7.1 Da biste postali član našeg programa lojalnosti potrebno je da ispunite registracionu proceduru i preuzmete svoju BENU LOYALTI karticu.

7.2 Nakon što se upoznate sa Pravilima programa i privatnosti sledeći korak je registracija za koju će Vam pomoći kolege iz apoteke. Prilikom registracije dajete prvo broj telefona na koji će Vam stići jednokratni verifikacioni kod u sklopu SMS poruke. Davanjem verifikacionog koda kolegama iz apoteke, radi nastavka registracije, upoznati ste sa Pravilima našeg programa lojalnosti i dajete saglasnosti na učešće u njemu. Na isti način potvrđujete da ste saglasni sa obradom podataka o ličnosti bliže opisanom u ovom dokumentu. Nakon toga dajete Vaše ostale lične podatke (pogledati tačke 3.1, 3.2 i 3.3) čime je proces pristupanja završen a kolege će Vam izdati karticu.

Moguće je registrovati se samo jednom istim brojem telefona, odnosno nije moguća registracija više kartica na jedan jedinstveni broj mobilnog telefona.

Napomena: Za osobe koje nemaju mobilni telefon omogućili smo registraciju popunjavanjem pismene pristupnice u apoteci.

8. AKTIVACIJA KARTICE:

Nakon popunjavanje pristupnice, u najkraćem roku (nakon obrade Vaše registracione forme) Vaša kartica lojalnosti biće aktivirana i moći ćete da koristite sakupljene bodove u BENU apotekama.

9. SAKUPLJANJE BODOVA

9.1 Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom u BENU apotekama. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove, korisnik je obavezan da pokaže karticu „Benu Plus“ zaposlenima u apoteci u kojoj se obavlja kupovina.

9.2 Korisnik kartice može da dobije bodove prilikom svake kupovine na osnovu pravila za dodelu bodova definisanih u ovom članu, osim za kupovinu lekova i medicinskih sredstava koja su u režimu izdavanja na lekarski recept, asortimana koji je već na akciji, asortimana koji se kupuju uz vaučere ili sa popustom uz "Benu Plus" karticu, kao i za artikle za koje je Organizator programa odlučio da se ne nalaze na listi proizvoda na koje se dobijaju bodovi, o čemu možete više saznati listu artikala od naših farmaceuta u BENU apoteci.

9.3 Korisnik u zavisnosti od nivoa članstva dobija određeni broj bodova na svakih 150 RSD potrošnje.

Nivo članstva se izračunava na osnovnu ukupne potrošnje Korisnika u prethodnih 365 dana.

Nivoi članstva:

Naziv nivoa

Ukupna potrošnja

Broj bodova
na 150 RSD

Nivo 1

0-10.000 RSD

2

Nivo 2

10.000 - 20.000 RSD

3

Nivo 3

20.000 - 30.000 RSD

4

Nivo 4

30.000 - 40.000 RSD

5

Nivo 5

40.000+ RSD

6

9.4 Bodovi se obračunavaju u odnosu na nivo korisnika u trenutku kupovine.

Na primer, ukoliko je korisnik u prethodnih godinu dana potrošio 9.900 RSD (po tabeli iznad ulazi u Nivo 1 za obračun bodova) i trenutno obavlja kupovinu u iznosu od 1.500 RSD, korisnik će za tu kupovinu dobiti bodove za Nivo 1, a tek sledećom kupovinom će imati benefite Nivoa 2.

9.5 Promena nivoa se vrši sistemski jednom dnevno u večernjim satima, što znači da je kupcima, koji se kvalifikuju za prelazak u viši nivo, benefit za koji su se kvalifikovali dostupan dan nakon obavljene kupovine.

9.6 U slučaju nedostupnosti sistema, bodovi će korisniku biti dodeljeni čim se uspostavi normalan režim rada sistema, a u roku ne dužem od 30 dana od datuma računa.

9.7 Nije moguća naknadna dodela bodova, osim u slučaju nedostupnosti sistema. U slučaju da korisnik smatra da je oštećen, reklamaciju za dodelu poena može uputiti na info@benuplus.rs

10. KORIŠĆENJE BODOVA

10.1 Bodove možete koristiti po svom izboru, odmah nakon aktiviranja kartice.

10.2 Bodovi se koriste kao novac. 1 bod = 1 RSD. Ukoliko je iznos računa 1.000 dinara, a na kartici je dostupno 500 bodova, možete da platite 500 dinara bodovima, a ostatak računa gotovinom ili karticom.

10.3 U slučaju da sistem za upravljanje programom lojalnosti nije dostupan u trenutku trošenja bodova, isto će biti onemogućeno zbog sigurnosnih i tehničkih razloga.

10.4 Rok za iskorišćavanje bodova je godinu dana (365 kalendarskih dana) od dana sakupljanja bodova. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonus poeni se otpisuju u korist BENU.

11. BENU PLUS KLUBOVI

11.1 Benu Plus klubovi su deo programa lojalnosti Benu Plus, namenjeni su članovima kluba koji žele da ostvare dodatne pogodnosti. Članstvo u Benu Plus klubu je dobrovoljno.

11.2 Pristup klubu može ostvariti svaki član programa lojalnosti Benu Plus tako što prilikom registracije ili naknadno odabere klub u kojem želi da bude.

11.3 Za sada postoji Baby club, koji članovima ovog kluba donosi 22,5 bodova na svakih 150 RSD potrošnje za kupovinu baby kategorije što predstavlja 15%, kao i redovne bodove za kupovinu ostalih proizvoda, prema pravilima navedenim u tačama 9.2 i 9.3 ovih Pravila. Članstvo u ovom klubu je ograničeno na 3 godine od datuma učlanjenja u Baby club.

11.4 Ukoliko član Benu Plus lojalti programa istupi iz programa, automatski istupa i iz članstva u određenom klubu, ukoliko je do tog trenutka bio član.

11.5 BENU zadržava pravo da u svakom trenutku obustavi jedan ili sve klubove, kao i sve aktivnosti koje se sprovode u okviru klubova.

11.6 Članovi imaju pravo da u svakom trenutku otkažu članstvo u klubu slanjem obaveštenja na mejl adresu info@benuplus.rs

12. DODATNE POGODNOSTI U OKVIRU PROGRAMA LOJALNOSTI

DANI PENZIJA

INSANT POPUST SVIM ČLANOVIMA STARIJIM OD 60 GODINA

U danima penzija članovi stariji od 60 godina dobijaju popust od 5% na lek i 10% na ostale proizvode iz asortimana apoteke, osim za kupovinu lekova i medicinskih sredstava koja su u režimu izdavanja na lekarski recept, asortimana koji je već na akciji, kao i za artikle za koje je Organizator programa odlučio da se ne nalaze na listi proizvoda za koje se dobijaju bodovi. Dani penzija su 10/11 dan u mesecu ili 10/11/25/26 dan u mesecu u skladu sa spiskom apoteka.


Ovaj Program objavljen (ažuriran) je dana 01.02.2023 godine