Objava nacrta ugovora

ZU Apoteka BENU i ZU Julija Pharm

Zdravstvena ustanova apoteka „Benu” Beograd, Kosovska 4, matični broj 17571206, PIB 103535073 i Zdravstvena ustanova apoteka „Julija Pharm”, Šimanovci, Prhovačka broj 3, matični broj 08857792, PIB 104361531 zajedno objavljuju nacrt ugovora o pripajanju po kome se Zdravstvena ustanova apoteka „Julija pharm” Šimanovci, Prhovačka 3, MB 08857792, PIB 104361531 kao pravni subjekt koji prestaje pripajanjem pripaja Zdravstvenoj ustanovi apoteci „Benu” Beograd, Kosovska 4, matični broj 17571206, PIB 103535073, pravnom subjektu sticaocu.

Zdravstvena ustanova sticalac – apoteka „Benu”, Beograd, Kosovska 4, registrovana je kod Privrednog suda u Beogradu, sa podacima upisanim u registarskom ulošku broj 5-796-00, MB 17571206 i PIB 103535073, čiji je osnivač – član Benu DOO Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 17, Beograd, MB 20373792, PIB 105412738.

Zdravstvena ustanova prenosilac – Zdravstvena ustanova apoteka „Julija pharm”, Šimanovci, Prhovačka 3, registrovana je kod Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, sa podacima upisanim u registarskom ulošku broj 1-9019, MB 08857792, PIB 104361531, čiji je čiji je osnivač – član Benu DOO Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 17, Beograd, MB 20373792, PIB 105412738.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da izvršenom statusnom promenom zdravstvena ustanova sticalac ostaje kao zdravstvena ustanova sticalac sa jednom članom imajući u vidu da je jedini član zdravstvene ustanove prenosioca i jedini član zdravstvene ustanove sticaoca pravno lice Benu DOO Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 17, Beograd, MB 20373792, PIB 105412738

Pripajanje koje se vrši ovim ugovorom je bezuslovno a osnov za pripajanje je smanjenje administrativnih troškova poslovanja, ubrzavanje i optimizacija procesa rada, racionalizacija resursa, jednostavnije usklađivanje procedura, formiranje dugoročne i jedinstvene strategije, jačanje „Benu” brenda na tržištu, sveobuhvatno unapređenje kvaliteta rada.

Ugovorne strane konstatuju da su se članovi zdravstvenih ustanova koje učestvuju u pripajanju saglasili da se neće sačinjavati finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora i izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene iz člana 490. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o privrednim društvima.

Na dan zaključenja Ugovora o pripajanju imovinu prenosioca koju prenosilac prenosi sticaocu čini iznos od 200.782.196,06 dinara u skladu sa zaključnim listom prenosioca na dan 31. marta 2019. godine.

Na dan zaključenja Ugovora o pripajanju ukupan iznos obaveza prenosioca iznosi 177.037.971,21 dinar u skladu sa zaključnim listom prenosioca na dan 31. mart 2019. godine, a koje sticalac prihvata.

Dan od koga se smatra da su poslovi pravnog subjekta koje prestaje pripajanjem preduzeti za račun pravnog subjekta sticaoca je dan koji prethodi danu donošenja rešenja o registraciji statusne promene.

Poslovne aktivnosti pravnog subjekta prenosioca koje se ovom statusnom promenom – pripajanjem gasi prestaju na dan koji prethodi danu donošenja rešenja o registraciji statusne promene.

Registracijom spajanja uz pripajanje nastupaju pravne posledice pripajanja iz člana 505. Zakona o privrednim društvima.

Registracijom spajanja uz pripajanje sva rešenja Ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti ogranaka prenosioca prelaze na sticaoca.

Registracijom spajanja uz pripajanje svi ogranci prenosioca nastaviće sa radom kao ogranci sticaoca pod punim poslovnim imenom sticaoca.

Registracijom spajanja uz pripajanje apoteka u sedištu prenosioca nastavlja sa radom i organizuje se kao ogranak sticaoca pod punim poslovnim imenom sticaoca.

Strane ugovornice su upoznate i sa svim ostalim pravnim posledicama koje nastupaju registracijom navedene promene.